Bài viết bởi Laura

Laura

Laura là chuyên gia công nghệ với nhiều kinh nghiệm trong ngành an ninh mạng, phần mềm cho doanh nghiệp và bảo vệ dữ liệu. Những lúc rảnh rỗi, Laura thích dành thời gian trong bếp.