Trình Phát Hiện Plugin WordPress - Trình Kiểm Tra Lỗ Hổng

Trình Kiểm Tra Lỗ Hổng

Trình Kiểm Tra Lỗ Hổng WP Miễn Phí

Công cụ sử dụng cơ sở dữ liệu CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) và danh sách 200 plugin hàng đầu Wordpress để thực hiện phân tích sâu một trang web. Khi phát hiện plugin và phiên bản của WordPress sẽ kích hoạt tìm kiếm lỗ hổng. Nếu phát hiện có lỗi sẽ thông báo cho người dùng. Nếu không có lỗ hổng sẽ gợi ý cập nhật và nâng cấp cần thiết.
Statistics
32867 trang web đã được kiểm tra
782 lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu
23670 trang web có plugin lỗi thời