Bài viết bởi Robert Bateman

Robert là chuyên gia về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và an ninh mạng. Chuyên môn của Robert là hỗ trợ cá nhân và các công ty đảm bảo cho các thiết bị của mình được an toàn, các thông tin cá nhân được bảo mật.