Bài viết bởi Aviva Zacks

Aviva Zacks

Aviva Zacks là quản lý content, nhà văn, nhà biên tập và là một thợ làm bánh tuyệt vời. Khi không làm việc, cô thích đọc sách trên xích đu của mình với một tách cà phê decaf.