Emily Adams

Emily Adams

Emily Adams is a writer and editor who loves a comma almost as much as she loves an en dash. When she’s not researching and writing, she spends most of her time thinking, taking photos of, and talking endlessly about her (almost Insta-famous) kittens Loki and Odin.

Tác giả này vẫn đang sáng tạo bài viết tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi!

Trong khi chờ đợi, bạn có thể đọc một số bài viết và đánh giá phổ biến bên dưới.