Melissa Haun

Melissa Haun

Melissa Haun is a freelance writer, editor, and translator who specializes in content marketing and creative copywriting. She's currently based in Lisbon, Portugal, where she spends as much time as humanly possible in the ocean.

Tác giả này vẫn đang sáng tạo bài viết tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi!

Trong khi chờ đợi, bạn có thể đọc một số bài viết và đánh giá phổ biến bên dưới.