Các đánh giá chuyên môn
Quyền sở hữu
Hoa hồng liên kết
Nguyên tắc đánh giá
Shauli Zacks

Shauli Zacks

Shauli Zacks is a tech enthusiast who has reviewed and compared hundreds of programs in multiple niches, including cybersecurity, office and productivity tools, and parental control apps. He enjoys researching and understanding what features are important to the people using these tools.

When he's not researching and writing, Shauli enjoys spending time with his wife and five kids, playing basketball, and watching funny movies.

Tác giả này vẫn đang sáng tạo bài viết tuyệt vời tiếp theo của chúng tôi!

Trong khi chờ đợi, bạn có thể đọc một số bài viết và đánh giá phổ biến bên dưới.